{{ field_head_code }}

gustoproducts.gr - τηλ. 2431076775

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου. Η επιχείρησή μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Υποχρεώσεις επισκέπτη Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον ιστότοπο από τον επισκέπτη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου Ο παρών ιστότοπος καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. Η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον ιστότοπο της, είτε για κάποιο άλλο site. Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Ιστοσελίδα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Ιστοσελίδας μας ανήκουν στην παρούσα ιστοσελίδα και στους προμηθευτές ή παρόχους των υπηρεσιών της. Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσης δεδομένων). Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ως αναφερόμενου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Προστασία προσωπικών δεδομένων Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Αποζημίωση Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον  ιστότοπο μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η μη ενάσκηση από τον ιστότοπο μας, των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

Όροι συμμετοχής Facebook Διαγωνισμού 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κιμων Παπαπαναγιώτου & Σια Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Gusto Products», που εδρεύει στα Τρίκαλα, επί της καρδίτσης αρ.12 , τ.κ. 42131, (εφεξής η Gusto Products ή/και η Εταιρεία) διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η Προωθητική Ενέργεια ή ο Διαγωνισμός), μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο αλλα και στο Facebook ( www.gustoproducts.gr και www.facebook.com/gustoproducts/) (εφεξής η Ιστοσελίδα) με σκοπό την προώθηση των προιόντων.Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην περιγραφόμενη Προωθητική Ενέργεια και διεκδίκησης από αυτόν του επάθλου/δώρου στο πλαίσιο αυτού.

H Gusto Products διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Gusto products δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας καθορίζεται από την 19/4/2016και μέχρι και την 4/5/2016 και (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 18 ετών και άνω. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού των εργαζόμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής στην Gusto Products.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

3. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο (link) που θα παρατίθεται σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας καθώς και στην σελίδα της Gusto products στο Facebook. Με την επιλογή του σχετικού link, ο χρήστης θα οδηγείται αυτόματα σε μια ειδική φόρμα στην οποία θα συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Μετά την επιτυχή συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας, ο συμμετέχων θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail για την επιτυχή καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του.

4. Κάθε Συμμετέχων που θα συμπληρώσει και θα αποστείλει επιτυχώς την ως άνω φόρμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια, θα συμμετέχει στην κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα επιβραβευτούν με ένα μία μηχανή Espresso. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας και ειδικότερα την 1/12/2016 από τη gusto μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Πλην του ως άνω ενός (1) νικητή θα αναδειχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί αυτού (οι Επιλαχόντες), οι οποίοι θα ειδοποιούνται με βάση την σειρά της κληρώσεώς τους, σε περίπτωση κωλύματος και/ή άρνησης αποδοχής κάποιου από τους αρχικώς ανακηρυχθέντες νικητές. Η Gusto Products διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fan page) στο Facebook. H ανακοίνωση των Νικητών της Προωθητικής ενέργειας και των Επιλαχόντων αυτών θα πραγματοποιηθεί στις 1/12 /2016 μέσω σχετικής ανάρτησης στη Ιστοσελίδα ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fan page) στο Facebook.

5. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, την ανακοίνωση του νικητή και των Επιλαχόντων αυτών και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν κατά τα ανωτέρω, η  gusto products θα επιχειρεί, μέσω εντεταλμένων συνεργατών της, επικοινωνία με τους νικητές στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία οι ίδιοι δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, με σκοπό την ενημέρωση τους για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

6. Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της Gusto Products, επί της Καρδίτσης αρ. 12, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με εκπρόσωπο της Εταιρείας στο τηλ 2431076775 και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. διαβατηρίου) με σκοπό την ταυτοποίησή τους. Εάν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν προκύπτει η ταυτότητα του νικητή, η Gusto products θα δικαιούται να αρνηθεί να παραδώσει το δώρο στον φερόμενο ως νικητή κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιοσδήποτε υποχρέωσης. Οι νικητές (ή οι Επιλαχόντες αυτών εφόσον κληθούν), θα μπορούν να παραλάβουν τα βραβεία-δώρα τους μέχρι τις 31/7/ 2016, διαφορετικά θα ακυρωθούν. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, δια της οποίας και θα απαλλάσσεται η gusto products από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτού αναφορικά με την παράδοση του Δώρου.

7. Αν η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του ονομάτος του  (1) νικητή στην Ιστοσελίδα gusto products ή στην αντίστοιχη σελίδα της (fan page) στο facebook, θα καλείται να παραλάβει το δώρο ο Επιλαχών αυτού κατά την σειρά κληρώσεώς τους. Επιπλέον, αν ο νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του επάθλου για οποιοδήποτε λόγο εντός του ευλόγου χρόνου που θα ορίζεται από την Gusto products , ήτοι έως τις 31/7/2016, το δικαίωμα του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Gusto Products. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον το Δώρο δεν έχει παραληφθεί από τον Νικητή ή τον Επιλαχόντα αυτού έως τότε, η Gusto Products δύναται να διαθέσει αυτό κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή ή των Επιλαχόντων αυτού, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί.

8. Τα βραβεία-δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η Gusto Products δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας, ο δηλών δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την δήλωση συμμετοχής και η συμμετοχή του δεν ληφθεί υπόψη για την κλήρωση. Περαιτέρω, η Gusto Products δεν φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της αυτών.

10.Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας της Gusto Products με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος Επιλαχών κατά την σειρά κληρώσεως αυτών.

11. Κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και μετά τη λήξη αυτής η Gusto Products δύνανται να χρησιμοποιούν το Δώρο όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής (και οι Επιλαχόντες αυτών) με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από οποιαδήποτε από τις ως άνω εταιρείες ή από οποιονδήποτε τρίτο.

12. Μετά την πάροδο της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Gusto Products έναντι των συμμετεχόντων και/ή των νικητών παύει. Καμία εκ των ως άνω εταιρειών δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Η Gusto Products διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και των Επιλαχόντων αυτών και να αναρτήσει φωτογραφίες αυτών στην ιστοσελίδα της www.gustoproducts.gr και στην σελίδα της (fan page) στο Facebook καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

14. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την Gusto Products για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί στο μέλλον την εξακολούθηση της τήρησης των προσωπικών του στοιχείων από την Gusto products, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη διεύθυνσή της, επί της οδού Καρδιτσης 12, Τρικαλα, τηλ.: 2431076775.

15. Επιπλέον, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως: (α) η Gusto products αποστέλλει στο μέλλον, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters κ.λπ.) που αναρτώνται ή πρόκειται να αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, χωρίς να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια. Η διαγραφή του από την λίστα επικοινωνίας θα γίνεται για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, εφόσον ο Συμμετέχων επιλέξει τον σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ακολουθώντας τις σχετικές απλέςοδηγίες.

16. Επιπλέον, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τη διαβίβαση των στοιχείων του από την Gusto products σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Βάσει της διαβίβασης αυτής, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως εκπρόσωπος της Gusto products επικοινωνεί μαζί του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για να τον ενημερώσει για νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και για σχετικές οικονομικές προσφορές. Κάθε συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα λαμβάνει από την Gusto Products και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

17. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της Gusto Products.

18. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Gusto Products. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

19. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν αναρτηθεί site μας στο ειδικό site για τους διαφωνισμούς contest.gustoproducts.gr

← Επιστροφή στην αρχική σελίδα